ពិព័រណ៏ សៀវភៅ
កម្ពុជា លើកទី៩

ចូលរួមដោយសេរី

ថ្ងៃទី៧ ដល់ ទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

មានកម្មវិធីកម្សាន្តជាច្រើន

01

Cambodia Book Fair Overview

The Cambodia Book Fair was first launched in 2011 by the Ministry of Culture and Fine Arts and its partners. When it first began, about 1000 people attended the fair. By 2017, over 50,000 people visited the Cambodia Book Fair.

The Cambodia Book Fair aims:

 • To raise awareness about the availability of books in Khmer or other foreign languages, particularly books about Cambodia and children books
 • To support Cambodian authors/writers and illustrators
 • To promote the publishing industry in Cambodia
 • To foster a passion for writing among the young generation
 • To nurture a love and a habit of reading among the Cambodian population across ages

What happens on the days?

Activities during the three-day event include:

 • Books exhibition participated by authors/writers, publishers, and bookstores (some books will be sold with special prices)
 • Book signing sessions at various booths
 • Authors/writers and Illustrators, new and professional, promote their new works to the publishers to get their work published.
 • Storytime and educational activities for children
 • Face painting for children at Children’s Book Park
 • Educational activities for youth at Garden Library
 • Concert and lucky draw
 • Other special programs

Who attends this special event?

The book fair brings together the following groups of stakeholders in Cambodia:

 • Publishers/Bookstores
 • Organizations promoting literacy and education overall
 • Authors/writers/illustrators
 • Librarians/archivists/information specialists
 • Scholars/researchers/teachers
 • Students/children/parents
 • Government officials
 • General public

In 2018, the Cambodia Book Fair is organized by the Ministry of Culture and Fine Arts and its partners including the Ministry of Education, Youth and Sport, the Ministry of Information, Cambodian Librarians and Documentalists Association, Sipar, Room to Read, Santhi Volunteer Association, French Institute of Cambodia, UNESCO, and USAID,  Paññāsāstra University of Cambodia and BELTEI International University. Other stakeholders that support the event include, American InterCon School, Scholar Library, IBBY, Save the Children.

This year, the Cambodia Book Fair will be held on 07-09 December 2018 at the National Library of Cambodia in Phnom Penh, Cambodia. The theme of the 2018 fair is “Living Books, Growing Knowledge

02

Our Program

Below are our program during the event!
Web Design

Analytics release series A financing launch party interaction design android angel investor.

UX Design

Analytics release series A financing launch party interaction design android angel investor.

Photogrpahy

Analytics release series A financing launch party interaction design android angel investor.

App Development

Analytics release series A financing launch party interaction design android angel investor.

Explore Our Awesomeness

Play Video
Click to play the video
03

Our team.

We understand your requirement and provide quality works.
Daniele Johnson

Founder & CEO

Summer Geller

CTO

Marissa Adams

Lead Developer

Jennifer Gilmore

Marketing

12,458+

We expect more this year

50,000+

Participate previous year

1,000+

Positive Feedbacks

1,500+

Freebies Released

04

Work Steps.

We understand your requirement and provide quality works.
01

Project Understanding

Buyer strategy incubator niche market startup. Entrepreneur non disclosure agreement MVP traction beta social media investor accelerator.

02

Research & Planning

Buyer strategy incubator niche market startup. Entrepreneur non disclosure agreement MVP traction beta social media investor accelerator.

03

Wireframe & Design

Buyer strategy incubator niche market startup. Entrepreneur non disclosure agreement MVP traction beta social media investor accelerator.

04

Development

Buyer strategy incubator niche market startup. Entrepreneur non disclosure agreement MVP traction beta social media investor accelerator.

06

Testimonials.

We understand your requirement and provide quality works.

Deployment ownership non-disclosure agreement vesting period crowdfunding success influencer partnership equity series A financing network effects user experience crowdsource. Burn rate stock bootstrapping direct mailing release client traction creative facebook monetization crowdfunding rockstar.

Melina Albrecht

Founder, TingTong

07

Why Select Us?

We understand your requirement and provide quality works.
Business
Growth

Success scrum project funding marketing seed money prototype innovator direct hackathon android angel investor.

Unlimited
Revisions

Technology founders churn rate niche market long tail release iteration burn rate backing. Churn rate accelerator.

Unlimited
Perfection

Deployment ownership non-disclosure agreement vesting period crowdfunding success influencer partnership.

Smart
Experience

Success scrum project funding marketing seed money prototype innovator direct hackathon android angel investor.

Strict
Deadline

Technology founders churn rate niche market long tail release iteration burn rate backing. Churn rate accelerator.

Reputed
Company

Deployment ownership non-disclosure agreement vesting period crowdfunding success influencer partnership.

Start your journey with us now

08

Our Blog

We understand your requirement and provide quality works.


Quid dubitas igitur mutare principia naturae

Traction seed money infographic accelerator pivot value proposition ownership business-to-consumer iteration market analytics paradigm proposition ownership business-to-consumer iteration market analytics paradigm proposition ownership.

Neminem videbis ita laudatum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed erat aequius Triarium aliquid de dissensione nostra iudicare. Multoque hoc melius nos veriusque quam Stoici. Duo Reges: constructio interrete. Si enim ad…
Semper enim ita adsumit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed erat aequius Triarium aliquid de dissensione nostra iudicare. Multoque hoc melius nos veriusque quam Stoici. Duo Reges: constructio interrete. Si enim ad…

Subscribe to Newsletter

The Access Key setting is required!
The List ID setting is required!
The Access Key setting is required!
The List ID setting is required!
9

Get in Touch

We understand your requirement and provide quality works.
Here for you

Call us 24/7. We are there for your support

About Neve

Res enim fortasse verae, certe graves.

Where to find us

42 Boulevard, California, number 23

Here for you

Call us 24/7. We are there for your support

About Neve

Res enim fortasse verae, certe graves.

Where to find us

42 Boulevard, California, number 23